Танилцуулга

Танилцуулга

Манай байгууллага нь Эрчим хүчний сайдын 1991 оны 7-р сарын 20–ний өдрийн 117-р тушаалаар Чойрын Эрчим хүчний үйлдвэр нэртэйгээр Улаанбаатар хотын төвийн эрчим хүчний системийн харъяанд байгуулагдан үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. 1996 оноос Барилга хот байгуулалтын яам НААҮ-ний салбарт харьяалагдан НААҮ-ний УСДУ орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар нэртэйгээр ажиллаж байна. Байгууллага нь 100% орон нутгийн өмчит байгууллага бөгөөд үндсэн үйл ажиллагааны хувьд:

Дараах тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнд:

Техник, тоног төхөөрөмж:

Манай байгууллагын нийт ажилчдын 50% нь дээд, 40% нь бүрэн дунд, 10% нь тусгай дунд боловсролтой байна. Манай байгууллагын үйл ажиллагаа өргөжин тэлж байгаатай холбогдуулан ажлын ачаалал даах, ажлыг хугацаанд нь чанартай хийх, хөдөлмөрч хүнийг ажилд байнга бүртгэж боловсон хүчин бүрдүүлж ажиллаж байна. Ажиллагсдын дундаж үндсэн цалин нь 435000 төгрөг байна. Үйлдвэрлэлийн улиралд ажлынхаа үр дүнгээр ур чадварын нэмэгдлийг авах боломжтой юм.