Нийтийн аж ахуйн ажил, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл