НААҮ-ний УСДУ ОНӨААТҮГ Талархлын өдрийг зохион байгууллаа.

2020 оны 01-р сарын 21
НААҮ-ний УСДУ ОНӨААТҮГ Талархлын өдрийг зохион байгууллаа.

Манай байгууллага нь 2020 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр талархлын өдрийг зохион байгууллаа. Мөн сар бүрийн 11-ний өдрийг талархлыг өдөр болгон тэмдэглэж байхаар боллоо.