НААҮ-ний УСДУ ОНӨААТҮГ нь Мод тарих өдрийг тохиолдуулан 360 ширхэг тарилаа.

2020 оны 05-р сарын 20
НААҮ-ний УСДУ ОНӨААТҮГ  нь Мод тарих өдрийг тохиолдуулан 360 ширхэг тарилаа.

Манай байгууллага нь нийгмийн хариуцлагын хүрээнд 360 ширхэг модыг нийтийн эзэмшлийн талбай болон зуухны хашаа, конторын хашаанд мод тарилаа.